ចំណងជើង៖
០១ - ឈប់បារម្ភពីស្រី
០២ - អោយអូនសុំទោស
០៣ - អូនយកប្តីបារាំង
០៤ - ស្នេហ៍យើងលែងមានឳកាសហើយ
០៥ - អូនជានារីដែលបាត់បង់ស្នេហ៍
០៦ - ខូចចិត្តដែលស្រលាញ់មនុស្សខុស
០៧ - បងលក់ក្របីមេ
០៨ - មនុស្សប្រុសដូចគ្នា
០៩ - បើបងនៅប៉ោឡែ
១០ - វិលជួសពាក្យស្តាយ
១១ - មុខបងដូចកូរ៉េ

Tracklist:

   1. Chhob barom pi srey
   2. Oy oun somtos
   3. Oun yok pdey barang
   4. Sne yerng leng mean orkas heuy
   5. Oun chea neary del bat bong sne
   6. Khoch chit del sr lanh mnus khos
   7. Bong louk kr bey me
   8. Mnus pros doch knea
   9. Ber bong nov por le
  10. Vil chous peak sday
  11. Mok bong doch Korea

Download

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters