ចំណងជើង៖
០១ - បងជាអ្នកធ្វើអោយអូនអស់ចិត្ត ( ZONO - តាក់ម៉ា )
០២ - ទឹកភ្នែកហូរមិនបានត្រៀម ( ZONO )
០៣ - ទើបតែស្រលាញ់ម្តេចអូនឆាប់បែកម៉្លេះ? ( គូម៉ា )

០៤ - ហេតុអ្វីមិនប្រាប់ការពិត ( អានីតា )
០៥ - ឈឺចាប់គឺមនុស្សស្រីដូចគ្នា ( អានីតា )
០៦ - ធាតុពិត ( នីកូ )
០៧ - ស្រលាញ់គ្នាម្តងទៀតបានទេ? ( នីកូ )
០៨ - ហួសពេលដែលបងត្រូវប្រើពាក្យថាស្តាយ ( នីកូ )
០៩ - បេះដូងបងនៅឯណា? ( ស៊ឹម ថៃណា )
១០ - រយហេតុផល ( ស៊ឹម ថៃណា )
១១ - ស្មោះប៉ុណ្ណាទើបស្មើនឹងសង្សារចាស់អូន ( គូម៉ា )
Download

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters