ចំណងជើងបទចម្រៀង

០១​​​. បើសិនជាអាចឈប់ Call មកអូន (KA)
០២. លួចស្រលាញ់សង្សារគេ (NIKO)

០៣. អូនជាអ្នកខុស (LIN)
០៤. អរគុណគ្រប់យ៉ាង (ZONO)
០៥. សម្លាប់បងហើយតាមគេចុះ (SAL)
០៦. ចំណាយពេលតាមចិត្តបង (LIN)
០៧. Oh! My Friend (ZONO - SAL)
០៨. ចាំអូនយកបេះដូងបានមកវិញ (TAKMA)
០៩. គេទើបស្រលាញ់អូនទើបខូចចិត្ត (THINA)
១០. បញ្ចៀសចិត្ត (LIN)
១១. ដុនដាប (SAL)
Download

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters