ចំណងជើង៖
០១ - ១០០០០០០ ឈឺ ( ជែមស៍ )
០២ - មិនអស់អាល័យ ( នីដា )
០៣ - មនុស្សខ្ញុំស្រលាញ់ក្បត់ខ្ញុំ ( Rock Boys )
០៤ - សម្តីប្រុសព្រាន ( អានីត )
០៥ - ស្រីអណ្តាតព្រែក ( ផាយ៉ត )
 ០៦ - បណ្តាំឥតន័យ ( ដាឡិច )
០៧ - ស្រលាញ់ទាំងអស់ស្មោះតែមួយ ( វីហ្សា )
០៨ - អរគុណប្រុសព្រាន ( ចរិយា )
០៩ - ប្រុសបេះដូងគ្មានឈាម ( វីហ្សា )
១០ - ម្តេចភ្លេចសន្យា ( Rock Boys )TRACKLIST:
01 - 1 lean chheu ( Jame )
02 - Min os alaiy ( Nida )
03 - Mnus khjom sr lanh kbot khjom ( Rock Boys )
04 - Somdey pros prean ( Anit )
05 - Srey andart prek ( Phayort )
06 - Bondam et ney ( Dalech )
07 - Sr lanh teang os smos te 1 ( Visa )
08 - Orkun pros prean ( Chakrya )
09 - Pros besdong kmean chheam ( Visa )
10 - Mdech phlech sonya ( Rock Boys )
Download

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters