ចំណងជើង
០១ - Calltune តំណាងចិត្តស្មោះ / ព្រាប សុវត្ថិ
០២ - Calltune សុំទោស / សុគន្ធ កញ្ញា
០៣ - ស្រីស្អាត / ពា្រប សុវត្ថិ

០៤  -បងនៅមានឳកាស / សុគន្ធ កញ្ញា
០៥ - បារម្ភបងយំ ពេលអូនសុំបែក / សុគន្ធ កញ្ញា
០៦ - បើអូនចង់បែក កុំសួរបងមានខូចចិត្តអត់? / ព្រាប សុវត្ថិ
០៧ -​ មិនមែនសង្សារបង មិនអាចថែបងជំនួសគេ / សុគន្ធ កញ្ញា
០៨ - អ្នកណានាំអូនមក? / ព្រាប សុវត្ថិ
០៩ - មិនមែនអ្នកដំបូង តែជាអ្នកចុងក្រោយ / សុគន្ធ កញ្ញា
១០ - កុំណាអូន / ព្រាប សុវតិ្ថ


Tracklist:
01. Calltune domnang chit smos / Preab Sovath
02. Calltune Somtos / Sokun Kanha
03. Srey sa art / Preab Sovath
04. Bong nov mean orkas / Sokun Kanha
05. Barom bong yom pel oun som bek / Sokun Kanha
06. Ber oun chong bek kom sour bong khoch chit ort? / Preab Sovath
07. Min men songsa bong min ach thae bong chomnous ke / Sokun Kanha
08. Neak na noim oun mok / Preab Sovath
09. Min men neak dombong tae chea neak chong kroy / Sokun Kanha
10. Kom na oun / Preab Sovath

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters