ចំណងជើង៖
០១ - Little Girl
០២ - គុណ
០៣ - កុំបែកគ្នាល្អជាង

០៤ - ថ្ពិនភ្នែក
០៥ - បងក្បត់យ៉ាងទន់ភ្លន់
០៦ - មានសង្សារឬនៅ
០៧ - ម្នាក់ឯង
០៨ - មិនទាន់ដល់ពេលស្អប់
០៩ - ស្រីគេក្លាហានគេបានរូបបង
១០ - ពិបាកឃាត់មនុស្សដែលចង់ទៅTRACKLIST:
01. Little Girl
02. Kun
03. Kom bek knea laor cheang
04. Thpen pnek
05. Bong kbot yang ton phlon
06. Mean songsa reu nov
07. Mneak eng
08. Min toun dol pel saob
09. Srey ke khla han ke barn rob bong
10. Pibak khout mnus del chong tov

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters