ចំណងជើងបទចម្រៀង
០១. អរគុណ​ដែល​អូន​ស្រឡាញ់​បង  
០២. ចេតនា​ក្បត់ 
០៣. មនុស្ស​ធ្លាប់​ខូច​ចិត្ត   
០៤. មិន​ហ៊ាន​ស្រឡាញ់ព្រោះ​ខ្លាច​អូន​ឈឺ​ចាប់   
០៥. អាណិត​តែ​មិន​អាច 
០៦. ចង់​ថ្នាក់​ថ្នម​អូនជំនួស​ពាក្យ​សុំ​ទោស   
០៧. សង្សារ​ការ​ចោល  
០៨. មិន​ទាន់​បែក​គ្នាតែ​មាន​អារម្មណ៍​ឈឺ​ចាប់ 
០៩. ព្រោះ​តែ​អូន​បងក្បត់​គេ  
១០. ឈឺ​ចាប់​ជាង​​ពេល​ណា​ទាំងអស់
Download as Track
Download Full Album


go to www.khvid.com to listen preview in track 208 -217

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters