ចំណងជើង៖

០១. មិនប្រាកដថាអូនអាចឱ្យបងភ្លេចគេ (សូលីកា)

០២. បេះដូងអូន មានពាក្យស្មោះដូចមាត់ទែ? (កូម៉ា)

០៣. ទោះវាយឱ្យស្លាប់ក៏មិនស្នេហ៍ (តាក់ម៉ា) 

០៤. ហ៊ានក្បត់ហេតុអ្វីមិនហ៊ានបែកគ្នា (អាន វិសាល) 

០៥. ធ្វើបាបខ្លួន ព្រោះស្រឡាញ់អូន (កូម៉ា)

០៦. ឱ្យច្បាស់ម្នាក់ៗ (តាក់ម៉ា)

០៧. ខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯង (សូលីកា) 

០៨. ពេលណាទើបអូនប្រាប់ថាឈប់ស្រឡាញ់បង (អាន វិសាល)

០៩. ទូរស័ព្ទរោទិ៍ហូរទឹកភ្នែក (កូម៉ា)

១០. ជូនអូនឱ្យគេផ្ដាច់មុខ (កូម៉ា)

1 Min Brakord Tha Oun Arch Ouy Bong Plech Ke | DownLoad


2 Bestdong Oun Mean Peak Smors Douch Mat Te | DownLoad


3 Tous Vaiy Oun Ouy Slab Kor Min Sneh | DownLoad


4 Hean Kbort Het Avey Min Hean Bek Knea | DownLoad5 Tveu Bab Kloun Prous Srolagn Oun | DownLoad


6 Ouy Chbas Mnak Mnak | DownLoad


7 Kloun Ang Tveu Bab Kloun Ang | DownLoad


8 Pel Na Teub Oun Brab Tha Chhorb Srolagn Bong | DownLoad


9 Toursab Rour Hour Tik Pnek | DownLoad10 Choun Oun Ouy Ke Pdach Muk | DownLoad

Download full Album 

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters