01 – គ្មាន​អូន​ក៏​បង​មិន​ស្លាប់ (ល. បុក​ ល្ហុង​ + ណាក់​)

02 – កុំ​ទៅ​ណា​ឆ្ងាយ​ពី​បង (ល. បុក​ ល្ហុង)

03 – ឈឹ​ចាប់​មុន​ពេល​បែក (ល. ទេព​ អា​ណាក់​)

04 – ពិបាក​ត្រលប់​ (ល. យ៉ាវ​ ជេ​អ៊ូ)

05 – ស្នេហ៍​អូន​ធ្វើ​អ្វី​បើ​ថ្លៃ​ភ្លេច​គេ​មិន​បាន (ក. លី​ លីន​ណា)

06 – ត្រៀម​ចិត្ត​មិន​ទាន់​មុន​​ស្នេហ៍​បែក​ (ក. ម៉ូ​ ម៉ូ)

07 – វិល​វិញ​មក​អូន​បង​សូម​អង្វរ (ល. បុក​ ល្ហុង)

08 – អូន​ជ្រុលពេក​ហើយ (ល. ទេព​ អា​ណាក់​)

09 – នៅ​ពេល​ស្រលាញ់​ស្មោះ​ហេតុ​អ្វី​ប៉ះ​មនុស្ស​ក្បត់​ (ល. យ៉ាវ​ ជេ​អ៊ូ)

10 – ធ្ងន់​ណាស់​មែន​ទេ​ត្រឹម​ពាក្យ​ថា​លា (ក. លី​ លីន​ណា)

Download Full Album

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters