01 - យកទឹកភ្នែកបងលាងការឈឺចាប់អូន (ពិសិទ្ធ-តាក់ម៉ា) || Download

 02 - ពីមុនអូនទឹកភ្នែកពេលនេះបងយំ (ពិសិទ្ធ) || Download

03 - សម្លាញ់ខ្ចីសង្សារ (ណារឹទ្ធ) || Download

 04 - ពីព្រោះខ្ញុំស្រលាញ់តែអ្នក (អេនជី) || Download

05 - ថៃ្ងអន្សា (តាក់ម៉ា) || Download

06 - ឈប់ផឹកទៅអូនស្រវឹងហើយ (នីកូ-សូលីកា) || Download

 07 - អង្វរចិត្តឈប់នឹកអូន (ពិសិទ្ធ) || Download

 08 - ឬមួយខ្ញុំស្រលាញ់គេឬ (អេនីតា) || Download

 09 - បើពេលវេលាអាចបង្រៀនចិត្តមនុស្សបាន សូមបង្រៀនចិត្តអូនអាចទទួលពាក្យបែកផង (តាក់ម៉ា) || Download

10 - អ្នកណាបានស្គាល់សំលេងទឹកភ្នែកស្រីខ្លះ (ណារឹទ្ធ) || Download


Download Full Album

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters