ចំណង​ជើង​បទចម្រៀងៈ
01 - មិនចង់មានសង្សាររួមគា្ន (អេនជី Ft. តាក់ម៉ា) || Download

 02 - បាត់សង្សារ (ណារឹទ្ធ) || Download

03 - ខ្លាចបែក (តាក់ម៉ា) || Download

04 - ព្រោះស្រលាញ់ (នីកូ) || Download

05 - សុំពេលពីសង្សារទើបដឹងថាឈឺចាប់ (អេនជី) || Download

 06 - អូនទុកបងកង់សាគួរ (ណារឹទ្ធ) || Download

 07 -​ តាមពិតបងមានសង្សារហើយ (តាក់ម៉ា) || Download

08 - សល់អ្វីសំរាប់អូន (តាក់ម៉ា) || Download

09 - អូនយំមួយជីវិត (អេនជី) || Download

10 - ពីរជំហ៊ានលើវិថីមួយ (Vichbot) || Download


Download Full Album

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters